Ngữ pháp B1

Động từ đi với tiền tố

Động từ trong tiếng Đức khá phức tạp, gồm động từ tách được và động từ không tách được. Có rất nhiều động từ chỉ khác nhau ở tiền tố (Präfix) nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Vậy tiền tố trong tiếng Đức (Präfix) là gì? Chúng ta cần nhớ những tiền tố nào? Tiền ... ...

Verben mit Präpositionen – Động từ đi với giới từ thường gặp trong tiếng Đức

1. abhängen von + Dativ: phụ thuộc vào Die Höhe der Stromkosten hängt vom Verbrauch ab/ Chi phí điện phụ thuộc vào lượng tiêu thụ 2. abstimmen über + Akkusativ: bầu cho Sie können jetzt über den Gewinner des Malwettbewerbs abstimmen/ Bây giờ bạn có thể bầu cho người chiến thắng trong cuộc thi vẽ ... ...