Một số câu nói động lực học ngoại ngữ

Chúng tôi tổng hợp một số câu nói động lực bằng tiếng Đức giúp các bạn có thêm “thật nhiều sức mạnh” để chinh phục tiếng Đức.

“Eine andere Sprache ist eine andere Sicht auf das Leben.” – Federico Fellini –

Một ngôn ngữ khác là một cái nhìn khác về cuộc sống.

 

 

“Sprachkenntnisse sind die Tür zur Weisheit.”– Roger Bacon –

Kỹ năng ngôn ngữ là cánh cửa dẫn đến trí tuệ.

 

“Sprache ist die Landkarte einer Kultur. Sie sagt dir woher Menschen kommen und wohin sie gehen.” – Roger Bacon –

Ngôn ngữ là bản đồ của một nền văn hóa. Nó cho bạn biết mọi người đến từ đâu và họ sẽ đi đâu.

 

“Wenn du mit einem Mann sprichst, in einer Sprache die er versteht, geht es in seinen Kopf. Wenn du zu ihm in “seiner” Sprache sprichst geht es in sein Herz.” – Nelson Mandela –

Khi bạn nói chuyện với một người đàn ông bằng ngôn ngữ mà anh ta hiểu, nó sẽ đi vào đầu anh ta. Khi bạn nói chuyện với anh ấy bằng ngôn ngữ “của anh ấy”, nó sẽ đi vào trái tim anh ấy.

 

“Eine andere Sprache zu kennen bedeutet eine zweite Seele zu haben.”  – Charlemagne –

Biết một ngôn ngữ khác có nghĩa là có một tâm hồn thứ hai.

 

“Eine neue Sprache zu lernen, ist wie ein anderer Mensch zu werden.” –  Haruki Murakami –

“Học một ngôn ngữ mới cũng giống như thành một người khác”

 

“Die Grenzen meiner Sprachkenntnisse sind die Grenzen meiner Welt.” – Ludwing Wittgenstein

Giới hạn của kỹ năng ngôn ngữ của tôi là giới hạn của thế giới của tôi.

 

Eine Sprache versetzt Sie in einen Korridor fürs Leben. Zwei Sprachen öffnen jede Tür weit.”– Frank Smith –

Một ngôn ngữ đặt bạn vào một hành lang cuộc sống. Hai ngôn ngữ mở rộng mọi cánh cửa.

 

“Sprache ist das Blut der Seele, in das Gedanken fließen und aus dem sie herauswachsen.”– Oliver Wendell Holmes –

Ngôn ngữ là máu của tâm hồn, từ đó suy nghĩ tuôn trào và phát triển.

 

DFV tổng hợp

    Để đăng ký, mời các bạn điền thông tin theo form sau:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *