Trạng từ thường gặp trong tiếng Đức

Trạng từ là thành tố quan trong cấu thành nên câu trong tiếng Đức. Có nhiều loại với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Bài viết này cung cấp cho các bạn một số Trạng từ thường gặp trong tiếng Đức.

TT TRẠNG TỪ GHI CHÚ
TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT
1 immer luôn luôn
2 meistens hầu hết
3 häufig thông thường
4 oft thường
5 manchmal thi thoảng
6 zeitweise đôi khi
7 selten hiếm khi
8 kaum ít khi
9 fast nie hầu như không
10 nie không bao giờ
TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN
1 schon đã rồi
2 kürzlich gần đây
3 noch vẫn
4 morgen ngày mai
5 früh sớm
6 spät muộn
7 jetzt ngay bây giờ
8 bald sớm thôi
9 gestern ngày hôm qua
10 endlich cuối cùng
TRẠNG TỪ LIÊN KẾT
1 außerdem bên cạnh đó
2 allerdings tuy nhiên
3 dann sau đó
4 stattdessen thay vào đó
5 darüber hinaus hơn nữa
6 dadurch kết quả là
7 deshalb cho nên
8 zusätzlich thêm vào đó
9 andererseits mặt khác
10 tatsächlich thực tế
TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊA ĐIỂM
1 hier ở đây
2 dort ở kia
3 überall khắp mọi nơi
4 irgendwo nơi nào đó
5 irgendwohin tới bất kỳ đâu
6 nirgendwo không ở đâu cả
7 in der Nähe ở gần đây
8 innerhalb/innen bên trong
9 außerhalb/draußen bên ngoài
10 weg đi khỏi
TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ
1 kaum hầu như không
2 ein bisschen một chút
3 völlig đầy
4 ziemlich khá là
5 sehr rất
6 besonders đặc biệt
7 einfach đơn giản
8 äußerst vô cùng
9 fast gần như
10 unbedingt tuyệt đối
11 genug đủ
12 perfekt hoàn hảo
13 gänzlich toàn bộ
14 furchtbar khủng khiếp
15 sehr viel rất nhiều
16 wirklich thực sự
17 gering thấp,ít
TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC
1 wütend tức giận
2 tapfer dũng cảm
3 höfflich lịch sự
4 unhöfflich thiếu tôn trọng
5 unvorsichtig cẩu thả
6 sorgfältig cẩn thận
7 problemlos không vấn đề gì
8 glücklicherweise may mắn thay
9 langsam chậm
10 schnell nhanh
11 faul lười biếng
12 laut ồn
13 genau chính xác
14 schön đẹp đẽ
15 fachmännisch chuyên nghiệp
16 ängstlich đầy lo lắng
17 gierig tham lam
18 vorsichtig cẩn trọng
TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊNH
1 nur chỉ
2 einzig duy nhất
3 hauptsächlich chủ yếu là
4 größtenteils phần lớn là
5 allgemein nói chung
6 insbesondere đặc biệt là
7 speziell đặt biệt
8 nämlich cụ thể là

DFV Educations

    Để đăng ký, mời các bạn điền thông tin theo form sau:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *